top of page

Kasulik info maaomanikule

Ostame raieõigust maaomanikelt, kes soovivad müüa metsa ilma maata. 

Raieõigust ostame üldjuhul kahel viisil: Raieõiguse võõrandamine ja raieõiguse võõrandamine väljatuleku alusel.

Pakkumise tegemiseks vajame kinnistu andmeid ja/või metsateatist. Takseerkirjelduse järgi teeme esialgse pakkumise mõne päevaga. Selle täpsus sõltub metsamajandamiskava koostaja täpsusest ning erinevused tegelikkusega võib olla kuni 20%. Lõpliku pakkumise teeme peale välitööde teostamist ja omanikuga läbirääkimist. 

Kui meie pakkumine on Teile sobiv, sõlmime raieõiguse võõrandamise lepingu. Selles fikseerime raiutava eeldatava puidukoguse, raieliigi, tööde alguse ja lõpu kuupäevad, hinna ja maksmise korra ning muud kokkulepped tööde teostamise tingimuste kohta. 

Kehtiva metsateatise puudumine pole pakkumise tegemisel takistuseks, sest selle sisu tuleneb metsamajandamiskava raiete nimekirjast. Takistuseks pole ka metsamajandamiskava puudumine. Saatke meile lihtsalt oma kinnistu katastriüksuse number, mille leiate kas kinnistamisotsuselt või katastrikaardilt. Katastriüksuse number on toodud kujul 00000:000:0000

 • Aegjärkne raie
  Aegjärkne raie on üks turberaie alaliike, mille ülesandeks on uue metsapõlve väljakasvatamine vana metsaturbe alt. Aegjärkset raiet kasutatakse puistutes, kus esineb antud kasvukohale sobivat elujõulist eeluuendust. Aegjärkse raiega raiutakse puistut paarikümne aasta jooksul kahe kuni kolme võttega.
 • Boniteet
  Boniteet ehk kasvukohaheadus ehk kõlviku väärtus on mulla, maa või metsa suhteline väärtus. Boniteet omistatakse objektile mingi väärtuse kvantitatiivse hindamise käigus. Et võrrelda boniteedi järgi metsi, moodustatakse boniteediklassid (I-Vb). Samades tingimustes kasvavatel erineva puuliigi puistutel võib olla erinev boniteet. Boniteet sõltub peamiselt mullaliigist, veerežiimist ja reljeefist. Kõige kiirema kasvuga on Ia boniteedi, kõige aeglasema kasvuga Va boniteedi puistud. Erandkorras eristatakse väga kiire kasvuga Ib ja väga aeglase kasvuga Vb boniteedi puistud.
 • Enamuspuuliik
  Enamuspuuliik on puistu esimese rinde suurima tagavaraga puuliik. Enamuspuuliigi järgi määratakse puistu nimetus, näiteks: kuusik, männik, kaasik, tammik, haavik, lepik, pärnik, saarik.
 • Eraldis
  Metsaeraldis või lihtsalt eraldis on metsanduses kasutatav piisavalt ühetaoline ja terviklik metsaosa, mida saab kasutada ühesuguste majandamisvõtete rakendamiseks. Eraldis on ühetaoline puistu koosseisu, vanuse, päritolu, rinnaspindala, kõrguse, tagavara ja kasvukohatüübi poolest.
 • Esimene rinne
  Esimene rinne on puistu suurima kõrguse ja tagavaraga rinne, mille täius on vähemalt 30%. Esimest rinnet loetakse puistu põhirindeks.
 • Hooldusraie
  Hooldusraie on metsakasvanduslik raie, millega kõrvaldatakse metsast osa puid, et saada kvaliteetsem mets ja ära kasutada puidu kogus, mis looduslikult raieringi jooksul välja langeb. Hooldusraieteks on valgustusraie, harvendusraie ja sanitaarraie.
 • Kasvukohatüüp
  Kasvukohatüüp on mullastikult ja taimestikult ühtlane metsaala. Nimetus tuleb enamesineva taime järgi.
 • Kasutusvaldus
  Kasutusvalduse andmisel sõlmivad pooled notariaalse tähtajalise kasutusvalduse seadmise lepingu ehk kinnistu rendilepingu. Kasutusvaldus kantakse kinnistusraamatusse. Kui metsaomanikul on plaanis raie müük (raieõiguse võõrandamine), kuid puudub kehtiv metsamajandamiskava või kehtivad inventeerimisandmed, on võimalik sõlmida notariaalne tähtajaline kasutusvalduse seadmise leping (ehk metsakinnistu rendileping). Kasutusvalduslepingu sõlmimist tasub arutada meie metsanduskonsulentidega. Võtke ühendust siit.
 • Raieõigus
  Raieõigus annab õiguse langetada puid lepingus fikseeritud ulatuses, kohas, ajal ja tingimustel, omandada langetatud puud, valmistada nendest puudest puidusortimente ja saadud sortimendid metsast ära vedada. Pakkumise tegemiseks saatke meile hinnapäring siia.

Kasvava võsa ost toimib väljatuleku alusel, kus teeme selgeks, mis alad puhtaks teha ja hindame orienteeruva mahu visuaalselt. Kokkuleppel koristame teeääred, kraavid ja põllud. Enne võsa lõikamist sõlmime lepingu koos ostuhinna ning orienteeruva kogusega.

Okste ja tüvede vedamiseks metsast välja kasutame 14000-15000 kg kandevõimega forvarderi Ponsse Buffalo. Forvarderi haaratsi ulatus on 7.8-10 meetrit. 

bottom of page